Infolinia 8.00-16.00661 409 451

Regulamin
Zasady korzystania ze stony

Regulamin świadczenia usługi 1System

 I. Postanowienia ogólne

1. Definicje

1.  Usługodawca –1system Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10; 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475655, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, który wynosi 330 955,00 złotych (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

2.  Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie firmą, udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.

3.  Klient - podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi - poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy - oraz posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw;

4.  Aplikacja - oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.

5.  Konto - instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Klienta, dostępna pod indywidualnym adresem internetowym.

6.  Użytkownik – Klient lub pracownik lub inny przedstawiciel  Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta.

7.  Opłata - wynagrodzenie wnoszone z dołu przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego lub pobierane automatycznie przez Usługodawcę z konta w systemie Transferuj.pl Klienta.

8.  Subskrypcja Transferuj.pl - subskrypcja dokonywana przez Klienta w systemie Transferuj.pl będąca jednocześnie wyrażeniem zgody na pobieranie przez Usługodawcę Opłaty z konta Transferuj.pl Klienta

9.  Limit Liczby Użytkowników - maksymalna liczba Użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z Usługi.

10.  Panel Klienta - specjalna strona internetowa udostępniona przez Usługodawcę, służąca do zarządzania Kontem.

11.  Okres Rozliczeniowy - okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez okres 30 dni.

12.  Przeglądarka Internetowa - oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.

13.  Plan płatny - porozumienie Usługodawcy i Klienta na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi, a Klient do wniesienia Opłaty zgodnej z Cennikiem.

14.  Zawieszenie Świadczenia Usługi - blokada dostępu do Konta dla Użytkowników.

15.  Zaprzestanie Świadczenia Usługi - całkowite usunięcie Konta wraz ze wszystkimi danymi.

2.  Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

3.  Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

4.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących

produktów i usług Usługodawcy. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnej chwili

poprzez wydanie przez Klienta stosownego oświadczenia.

5.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany

obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

 II. Prawa i obowiązki Klienta

1.  Klient jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych do Konta.

2.  Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej drogą poczty elektronicznej pod adresem:

biuro@1system.pl.

3.  Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi i do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

III. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1.  Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wnosi okresową Opłatę, zarówno pod względem formalnym jak i prawnym

2.  Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

3.  Aktualizacja, o której mowa w pkt. III.2, dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

4.  Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji.

5.  Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Aplikacją.

6.  Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

1.  nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,

2.  nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,

3.  działaniem osób trzecich,

4.  spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

7.  Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła

Użytkownika do Konta osobom trzecim.

8.  W przypadku gdy przerwa w działaniu Aplikacji spowodowana jest przyczynami zależnymi od Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia dostępu do Systemu o okres analogiczny do czasu trwania awarii bez pobierania dodatkowej opłaty

9.  Usługodawca nie przewiduje możliwości zmniejszenia wysokości opłat za czas niedziałania Aplikacji, nawet jeśli przerwa w działaniu Aplikacji jest spowodowana przyczynami zależnymi od Usługodawcy.

10.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego użycia Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikły z umyślnego działania Usługodawcy.

11.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania bądź Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:

1.  podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,

2.  naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,

3.  używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

4.  nieopłacenia przez Klienta w terminie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.

12.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania Świadczenia Usługi i usunięcia Konta, na które nie logował się żaden Użytkownik przez okres co najmniej 90 dni.

13.  Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi.

14.  Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy. W przypadku dokonanej opłaty z dołu, obowiązuje Klienta dotychczasowy cennik do zakończenia okresu za jaki dokonał płatności z dołu.

IV. Zamawianie i świadczenie Usługi i Płatności

1.  Usługodawca udostępnia płatne funkcjonalnośći szereg płatnych funkcjonalności, różniących się parametrami Konta.

2.  Wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę.

3.  Usługa jest dostępna  w momencie złożenia zamówienia na trwający maksymalnie 30 dni bezpłatny okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta, niezależnie od wybranych funkcjonalności.

4.  Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Klientowi dostępu do aplikacji Management Tools na trwający maksymalnie do 30 dni kalendarzowych bezpłatny okres próbny nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywane nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Klienta. W okresie próbnym Klient wprowadza wszelkie dane, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, do aplikacji Management Tools wyłącznie na swoje ryzyko i odpowiedzialność prawną. W okresie próbnym Usługodawca i Klient nie zawierają umowy o świadczenie usług, ani umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

5.  Podczas trwania okresu próbnego lub w ciągu 14 dni po jego zakończeniu Klient może zgłosić chęć przejścia do Planu płatnego.

6.  Przejście do Planu płatnego przerywa bieg okresu próbnego.

7.  Przejście do Planu płatnego odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Panelu Klienta.

8.  Jeżeli w trakcie trwającego 30 dni bezpłatnego okresu próbnego lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia, Klient nie przejdzie do Planu Płatnego, konto testowe zostanie zablokowane.

9.  W przypadku wybrania przez Klienta Planu płatnego, jest on zobowiązany do uiszczenia Opłaty:

1.  Przez system Transferuj.pl po dokonaniu Subskrypcji Transferuj.pl.

2.  Przez przelew bankowy, na podstawie faktury VAT, w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury przez Usługodawcę.

10.  W przypadku uiszczania opłaty poprzez subskrypcję Transferuj.pl, opłata będzie pobierana przez Usługodawcę automatycznie z konta Transferuj.pl Klienta ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego. Faktura za Usługę będzie wystawiana w momencie pobrania płatności przez system Transferuj.pl. Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu generowania faktury VAT lub w dniu naliczania opłaty z pomocą subskrypcji Transferuj.pl. Aktualny cennik dostępny jest na stronach internetowych Usługodawcy.

11.  Opłata za Usługę dotyczy Okresu Rozliczeniowego zgodnego ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

12.  Klient ma prawo do zmiany zamówionych usług w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego poprzez wydanie stosownego oświadczenia w Panelu Klienta.

1.  W przypadku zmniejszenia ilości usług należność za usługi ulegnie zmianie wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym.

2.  W przypadku zwiększenia ilości usług, należność ulegnie zmianie natychmiast, bądź wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym, zależnie od opcji wybranej w Panelu Klienta. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na natychmiastową zmianę ilości usług, zobowiązany jest dokonać dopłaty do pozostałego czasu bieżącego Okresu Rozliczeniowego.

13.  Nie wniesienie opłaty za świadczenie Usługi po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego skutkowało będzie Zawieszeniem Świadczenia Usługi.

14.  Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas wybierania Planu płatnego podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail)., a także w wypadku ich zmiany niezwłocznie je aktualizować.

15.  Klient ma prawo do rezygnacji z Usługi bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub przez Panel Klienta. Warunkiem rezygnacji z Usługi jest wcześniejsze uregulowanie zaległych należności. Rezygnacja z Usługi wiąże się z trwałym usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi. Rozwiązanie świadczenia Usługi następuję:

1.  Natychmiast, jeśli Klient złoży oświadczenie poprzez wydanie dyspozycji usunięcia Konta w Panelu Klienta, lub

2.  w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia w formie pisemnej.

16.  W momencie rezygnacji z Usługi nie przysługuje prawo zwrotu części Opłaty za nie wykorzystany Okres Rozliczeniowy Usługi.

17.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik:

a) umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;

b) dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji;

c) dokonuje czynności niezgodnych z prawem;

d) działa na szkodę Usługodawcy;

e) podał nieprawdziwe dane;
f) w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy wymaga tego ważny interes Usługodawcy.

19. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

 20. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie dokumentów

elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną.

V. Reklamacje

1.  Klient może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź kwoty faktury.

2.  Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres biuro@1system.pl wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.

3.  Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna wskazywać Konto, Użytkownika oraz czas i szczegółowych okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.

4.  Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.

5.  Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 30 dni.

VI. Ochrona danych osobowych

1.  Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

2.  Klient oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest

Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta i przetwarza je

zgodnie z przepisami prawa.

3.  Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w

celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, tzn. właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji generowanych przez Aplikację oraz do rozliczeń Usługodawcy z Użytkownikiem za świadczone usługi.

4.  Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

5.  Dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer).

6.  Tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą podanego przez siebie hasła. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi o których mowa w pkt. 4.12.

7.  Wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

8.  Budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

9.  Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili  z panelu Klienta.

10.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

11.  Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

12.  Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta innym podmiotom.

13.  Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

14.  Usługodawca zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

1.  świadczenie Usługi

2.  wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych

3.  cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności

4.  zautomatyzowanego gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu użycia Aplikacji przez Użytkowników

5.  prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta

15.  Usługodawca nie będzie w żaden sposób ingerował w zawartość baz danych bez wyraźnego żądania Klienta. Żądanie takie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

16.  Jeśli, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych na Koncie zobowiązuje Klienta do rejestracji bazy danych, do Klienta należy obowiązek zgłoszenia tej bazy do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

17.  Usługodawca oświadcza, że wszystkie dane, w tym informacje stanowiące dane osobowe, są przechowywane wyłącznie na dedykowanych serwerach, wydzierżawionych od ATM S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa.

VIII. Zmiana Regulaminu

1.  Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

2.  Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

a)  Zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu.

b)  Konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu pod adresem www.1system.pl.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. VIII.3. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, świadczenie Usługi zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

IX. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.

2.  Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Aplikacji i Usługi stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem usługi 1system będą rozstrzygane przed sądmai powszechnymi właściwynmi rzeczowo dla Warszawy Śródmieście.